درباره شرکت

گروه صنعتی و بازرگانی نیرو موتور      

  ازسال1368 فعالیت دارد گروه صنعتی نیروموتور تامین موتورهای پایه صنعتی ، ساختمانی و کشاورزی می باشد

و با شرکتهای صاحب نامی همچون موتوژن ، فرودگاه ، دینا  چی توزموتوری، سایپا ، ایران خودرو ،گشتاور موتور، ارزش ، کوشش ، سازش ، نیما پل ، گل الکتریک و پویا موتور همکاری دارد

01.jpg
04.jpg